POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejski w Ustrzykach Dolnych jest Burmistrz Ustrzyk Dolnych, adres siedziby: ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne.

2. Z administratorem –można się skontaktować za pomocą e-mail: [email protected], telefonicznie: 13 460 8000 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani Pan skontaktować poprzez e:mail: [email protected], telefonicznie: 13 460 8021 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;

4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na rok 2022 w celu zrealizowania budżetu obywatelskiego;

5. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji budżetu obywatelskiego oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych;

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

(tj. państw trzecich);

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

• prawo dostępu do danych osobowych,

• prawo do żądania sprostowania,

• prawo do żądania usunięcia danych,

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• prawo do przenoszenia danych,

• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

9. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym. Brak ich podania uniemożliwi

uczestnictwo w procesie budżetu obywatelskiego;

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.