Budżet Obywatelski w Gminie Ustrzyki Dolne w 2024 roku

Zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ustrzyki Dolne w 2024 roku

Podstawą prawną regulującą zasady Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ustrzyki Dolne w 2024 roku jest Uchwała nr LXX/948/23 RADY MIEJSKIEJ WUSTRZYKACH DOLNYCH z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ustrzyki Dolne na temat budżetu obywatelskiego na 2024 rok. Do pobrania TUTAJ

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze informacje o tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w Gminie Ustrzyki Dolne.

Na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok przeznaczona została kwota w łącznej wysokości 250.000,- zł. Zgłoszone zadania muszą spełniać warunek dotyczący ich wartość tj. wartość jednego zadania zgłoszonego do realizacji nie może przekroczyć 100.000,- zł. 

Proponowane zadania muszą się mieścić w granicach kompetencji gminy Ustrzyki Dolne, a ich realizacja musi się zamknąć w ramach jednego roku budżetowego. 

Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane projekty /zadania/:

a) zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego, 

b) posiadające cechy zadań inwestycyjnych, 

c) stanowiące zakup wyposażenia, urządzeń, sprzętu, środków trwałych, itp., dotyczące terenów i obiektów, do których Gmina posiada tytuł prawny, 

d) dotyczące terenów i obiektów o uregulowanym stanie prawnym, co do których nie zaplanowano sprzedaży, ani wykonania nowych inwestycji, 

e) o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym, profilaktycznym, społecznym, promocyjnym itp., realizowane na terenie Gminy. 

Wyklucza się realizację następujących zadań w ramach budżetu obywatelskiego: 

a) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia, 

b) które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania,

c) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności – z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz przedsięwzięciami ze Strategii Rozwoju Gminy,

d) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności. 

Propozycje zadań mogą być zgłaszane przez grupę co najmniej 15 osób, które są mieszkańcami gminy Ustrzyki Dolne.

Formularz wniosku do budżetu obywatelskiego wraz z listą poparcie mieszkańców dostępny jest na stronie internetowej www.ustrzyki-dolne.pl. natomiast w wersji papierowej w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 

Wniosek można złożyć:

a) listownie na adres: Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul Kopernika1 , 38-700 Ustrzyki Dolne - z adnotacją na kopercie „ Budżet Obywatelski”,

b) w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, 

c) elektronicznie poprzez wysłanie skanu wypełnionego formularza i listy z podpisami na adres mailowy [email protected]

15 listopad 2023 r. do 15 grudzień 2023 r.- głosowanie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne do udziału w wyborze projektów.

Przypominamy, że uprawnieni do głosowania są mieszkańcy:

Gminy Ustrzyki Dolne i mają do rozdysponowania 250 000 zł co oznacza, że możliwe jest wybranie więcej niż 1 projektu podczas głosowania ale łączna kwota projektów nie może przekroczyć 250 000 zł.

Głosowanie odbywa się poprzez:

a)włożenie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim, 

b)wysłanie wypełnionej karty do głosowania pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, w kopercie z dopiskiem “Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”, przy czym za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego, 

c)wysłanie skanu wypełnionej karty do głosowania na adres e-mail: [email protected]

d)wypełnienie karty do głosowania w wersji elektronicznej.