DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Ustrzyki Dolne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ustrzykidolne.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Kijowska
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 134608017

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

 •     Praca urzędu zorganizowana jest tak, aby zdecydowana większość spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy ze szczególnymi potrzebami, załatwiana była na parterze, w Sali Konferencyjnej.
 •     W budynku znajduję się dźwig osobowy o wymiarach i wyposażeniu umożliwiającym przemieszczanie się osobie na wózku inwalidzkim,
 •     W budynku znajduję się toaleta dostosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową,
 •     Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 •     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 •     W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 •     W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie są również dostępne informacje głosowe.